De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk beschikken over psychologen die individuele psychologische ondersteuning en begeleiding bieden aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden binnen de gevangenis Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap verzekert de psychologische begeleiding van gedetineerden en geïnterneerden via centra voor geestelijke gezondheidszorg. De Brusselse dienst Justitieel Welzijnswerk (CAW Brussel), erkend door de Vlaamse gemeenschap, verwijst gedetineerden en geïnterneerden bijgevolg door naar zijn partnerorganisatie CGG Ahasverus voor psychologische begeleiding.

Modaliteiten

  • Het gaat om vrijwillige, vraaggestuurde hulpverlening: gevraagd of aanvaard door de betrokkenen.
  • De begeleiding vindt plaats door middel van gesprekken binnen de gevangenis (of in sommige gevallen, schriftelijk).
  • Het aanbod geldt van bij de aanvang van de detentie of internering tot bij de invrijheidsstelling en kan postpenitentair verder gezet worden op kantoor.
  • Het gaat om een begeleiding op maat: de gespreksthema's, de interventiewijzen en de duur en intensiteit van de begeleiding worden afgestemd op de vragen en de behoeften van de betrokkene.
  • De inhoud van de gesprekken is gedekt door het beroepsgeheim: er wordt geen inhoudelijke informatie doorgegeven aan actoren uit het gevangeniswezen (gevangenisdirectie, psychosociale dienst, …) noch aan andere personen of instanties.
  • De psychologen van onze diensten richten zich niet op de lange termijn behandeling en opvolging van ernstige psychische pathologieën die een zuiver therapeutische en klinische aanpak vereisen.

Drie dimensies

De begeleide personen kiezen zelf de gespreksthema's die aan bod komen. De functie en de inhoud van de begeleiding omvat drie dimensies.

1. Psychologische ondersteuning

Het ondersteunen van de betrokkenen bij de beleving van (de gevolgen van) hun detentie of internering, meer bepaald:

  • Het bieden van een luisterend oor en ondersteuning bij emotioneel en psychologisch moeilijke ervaringen die voortvloeien uit de detentie of internering: verlies van vrijheid, conflicten met andere gedetineerden, machteloosheidsgevoel, verlies van vrienden en familie,...
  • Het bieden van ondersteuning bij het omgaan met de verschillende moeilijke fases van de detentie: aankomst, uitspraak van de straf, invrijheidsstelling.

2. Begrijpen van verleden en heden

Het begeleiden van de gehechten bij een zekere vorm van introspectie waarbij gereflecteerd wordt over hun eigen denkprocessen, gevoelens en gedrag.

3. Bouwen aan de toekomst

Het ondersteunen van de betrokkenen bij de zoektocht naar denkprocessen en tools die hun mogelijkheden versterken en kunnen helpen bij hun toekomstige re-integratie.