Voor wie?

Ons aanbod staat open voor verdachten, veroordeelden en geïnterneerden gehecht in de gevangenis Brussel (Sint-Gillis en Vorst-Berkendael).

Ook hun familie en naasten kunnen rekenen op onze hulpverlening. Dit aanbod wordt beschreven binnen de rubriek Familie en naasten.

We begeleiden daarnaast ook personen gedetineerd of geïnterneerd buiten het Brussels Gewest, die zich bij hun invrijheidsstelling (opnieuw) in Brussel wensen te vestigen. We gaan echter niet ter plaatse: deze begeleiding gaat door op de kantoren van onze diensten en betreft uitsluitend de bijstand bij de voorbereiding van de invrijheidsstelling.

De gevangenis Brussel, ons gedeelde werkterrein

De gevangenis Brussel (Sint-Gillis en Vorst-Berkendael), beide gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn ons gedeelde werkterrein. De inrichting van Vorst is verspreid over twee locaties: de plaats waar de vrouwelijke gedetineerden en geïnterneerden verblijven - ‘Berkendael’-, is fysiek gescheiden van de gevangenis van Vorst.

Deze gevangenissen zijn arresthuizen waar verdachten in voorhechtenis verblijven. De populatie van deze inrichtingen omvat echter ook een belangrijk aandeel veroordeelden die wachten op overbrenging naar een strafhuis buiten het Brussels Gewest. De inrichtingen van Sint-Gillis en Berkendael beschikken ten slotte elk ook over een psychiatrische afdeling voor geïnterneerden.

Vrijwillige hulpverlening, onafhankelijk van Justitie

Onze diensten zijn vzw's en onze werking wordt gesubsidieerd door de gefedereerde entiteiten. We zijn onafhankelijk zowel van de rechterlijke orde, belast met de strafrechtelijke vervolging en uitspraak, als van de FOD Justitie en zijn directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, belast met de tenuitvoerlegging van vrijheidsberovende straffen en maatregelen. Het werk dat we binnen deze inrichtingen verrichten, gebeurt dus op volledig autonome en onafhankelijke basis.

De hulpverlening die we bieden is vrijwillig: gevraagd of aanvaard door de betrokkenen.

We werken intensief samen met de actoren en diensten verbonden aan het gevangeniswezen en stemmen ons werk op elkaar af via diverse overlegplatformen en samenwerkingsmodaliteiten.

Vijf kerninterventies

We kunnen vijf kerninterventies onderscheiden in ons aanbod.

  • Twee ervan worden doorlopend aangeboden: de individuele ondersteuning en begeleiding enerzijds en de groepsactiviteiten anderzijds.
  • De overige drie maken deel uit van de hierboven vermelde individuele ondersteuning en begeleiding, maar zijn verbonden aan bepaalde fases van de hechtenis: het onthaal, de bijstand bij de uitwerking van een alternatief op de voorlopige hechtenis en de bijstand bij de voorbereiding van de invrijheidsstelling.

Deze kerninterventies richten zich zowel tot verdachten, veroordeelden als geïnterneerden, behalve de bijstand bij de uitwerking van een alternatief op de voorlopige hechtenis (enkel van toepassing op verdachten) en de bijstand bij de voorbereiding van de invrijheidsstelling (van toepassing op veroordeelden en geïnterneerden).

Hieronder worden ze schematisch weergegeven en op de volgende pagina's lichten we deze kerninterventies nader toe.

 

Schema 5Kerninterventies 20130730

 

Goed om te weten

Taalaanbod en telefoontolken

In de informatiefiches van de diensten wordt vermeld in welke talen onze medewerkers de hulpvragers te woord kunnen staan. Bij meerdere diensten bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om telefoontolken te organiseren tijdens bepaalde begeleidingsgesprekken.

Transfer naar een andere (straf)inrichting

Bij een transfer naar een strafhuis of een afdeling of inrichting voor geïnterneerden wordt de begeleiding, indien gewenst, verdergezet door de lokale diensten voor justitieel welzijnswerk.