De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk bieden integrale, psychosociale begeleiding aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden in vrijheid. Deze begeleiding wordt verzekerd door sociaal assistenten en gedeeltelijk door criminologen en juristen, op voorwaarde dat deze profielen beschikbaar zijn.

Het gaat om een begeleiding op maat: de gespreksthema's, de interventiewijzen en de duur en intensiteit van de begeleiding worden afgestemd op de vragen en de behoeften van de betrokkenen.

Interventiedomeinen

Interventiedomeinen die frequent aan bod komen in het kader van een integrale begeleiding aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden in vrijheid:

Interventiedomeinen verdachten buitengev. NL

 

Interventiewijzen

De rol die onze diensten opnemen in dit kader is divers en kan onder meer bestaan uit de volgende interventies.

1. Een luisterend oor en psychosociale ondersteuning

Dit is een belangrijke dimensie in de begeleiding die we bieden. Meer concreet, gaat het om het bieden van een luisterend oor en ondersteuning bij moeilijke momenten of bij gevoelens van angst, onzekerheid, onbegrip, kwaadheid, ...

Opgelet: het gaat hier om een psychosociale ondersteuning, en niet om een psychologische begeleiding. Wanneer onze medewerkers vaststellen dat de betrokkene baat zou kunnen hebben bij opvolging en begeleiding door een psycholoog, verwijzen zij hem of haar door naar een psycholoog binnen of buiten de eigen dienst.

2. Informeren, begeleiden en opvolgen

  • Informeren over het verloop van het gerechtelijk onderzoek, het proces, de strafuitvoering en internering, over de rol van justitieassistenten,…
  • Ondersteuning bieden bij het naleven van allerlei verplichtingen en bij het respecteren van verbodsbepalingen die gedurende een bepaalde proefperiode opgelegd worden aan de betrokkenen.
  • Ondersteuning op het vlak van de verwezenlijking van de professionele en sociale re-integratie van de hulpvragers (door hen te stimuleren en te motiveren, door hulp te bieden bij het oplossen van problemen of bij het overkomen van obstakels,...).
  • Begeleiden bij het aanvragen van een herstel in eer en rechten na strafeinde.
  • Begeleiden bij het aanpakken van financiële problemen via hulp bij budgetbeheer, hulp bij de terugbetaling van de burgerlijke partijen, oplossen van problemen met banken, zoeken naar een voorlopig bewindvoerder, opstarten van een schuldbemiddeling, ...
  • Begeleiden van ex-gedetineerden of in vrijheid gestelde geïnterneerden zonder of met een precair verblijfsstatuut bij het bekomen van een verblijfsstatuut (asiel, verblijf om medische redenen, vestiging,…), het verlengen van verblijfsdocumenten, het indienen van een aanvraag tot dringende medische hulp bij het OCMW,… In deze materie doen onze diensten vaak een beroep op de expertise die een van onze diensten voor justitieel welzijnswerk (Sociale Actie van Brussel) heeft opgebouwd in deze materie.

3. Bijstand bij contacten met diverse actoren en diensten

Deze bijstand neemt verschillende vormen aan:

  • administratieve ondersteuning;
  • het bieden van begeleiding bij persoonlijke contacten met de advocaat van de betrokkene, het OCMW, gerechtelijke instanties, justitieassistenten, de gemeente, het ziekenfonds,...;
  • het persoonlijk begeleiden van gedetineerden en geïnterneerden bij afspraken buiten de gevangenis tijdens uitgangsvergunningen: terechtzittingen of medische afspraken.

4. Onderhouden of versterken van het relationeel netwerk

Een goed sociaal netwerk draagt in belangrijke mate bij aan de perspectieven op re-integratie van de hulpvragers (met name op het vlak van huisvesting).

Daarom besteden onze diensten veel aandacht aan het versterken en herstellen van de banden tussen de hulpvragers en hun partner, kinderen en andere familieleden en naasten. We doen dit onder meer door samen met hen een eventuele terugkeer binnen het gezin voor te bereiden tijdens uitgangsvergunningen of verloven die met dit doel aan hen toegekend worden.

5. Faciliteren van de toegang tot andere bronnen van hulp- en dienstverlening en coördinatie van deze hulp- en dienstverlening

Wanneer de noden van de begeleide personen meer specifiek zijn, verwijzen we hen door naar andere, meer gespecialiseerde hulp- en dienstverlening (drugverslaving, schuldbemiddeling, tewerkstelling, ...).

We staan daarbij in voor de maximale afstemming, de samenhang en de coördinatie van de individuele hulp, zorg, en dienstverlening rondom de betrokkene, aangepast aan zijn of haar situatie en behoeften. We volgen het geheel op naar continuïteit, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Goed om te weten

In de informatiefiches van de diensten werd opgenomen in welke talen de medewerkers van deze diensten deze hulpverlening kunnen aanbieden. Bij meerdere diensten bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om telefoontolken te organiseren tijdens bepaalde begeleidingsgesprekken.