TITLEPRINT_WEBSITE

Onze diensten voor justitieel welzijnswerk bieden begeleiding aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden in vrijheid:

 1. integrale begeleiding door sociaal assistenten en criminologen of juristen (afhankelijk van de beschikbare disciplines);
 2. begeleiding door een psycholoog: het merendeel van onze diensten beschikt over een psycholoog (bij de dienst Justitieel Welzijnswerk behorende tot het CAW Brussel wordt de psychologische begeleiding verzekerd via een andere deelwerking van het centrum of door een andere dienst zoals een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg).

Doestellingen?

De achterliggende doelstellingen van dit begeleidingsaanbod zijn:

 • het psychosociaal welzijn van de betrokkenen verbeteren;
 • hun zelfredzaamheid verhogen;
 • hen ondersteunen bij het versterken van hun kansen op re-integratie.

Vraaggestuurde hulpverlening, onafhankelijk van Justitie

Onze diensten zijn vzw's en onze werking wordt integraal gesubsidieerd door de gemeenschapsoverheden. We zijn onafhankelijk zowel van de rechterlijke orde, belast met de strafrechtelijke vervolging en uitspraak, als van de FOD Justitie en zijn directoraat-generaal Justitiehuizen, belast met de justitiële begeleiding van en toezicht op daders van misdrijven in opdracht van de gerechtelijke en/of administratieve overheden.

De hulpverlening die we bieden werd gevraagd of aanvaard door de betrokkene. In sommige gevallen betekent dit dat de betrokkene ermee ingestemd heeft dat deze hulpverlening opgenomen werd als voorwaarde bij een bepaalde maatregel. Niet alle diensten werken echter binnen dit laatste kader.

De inhoud van de gesprekken is altijd gedekt door het beroepsgeheim: er wordt geen inhoudelijke informatie doorgegeven aan gerechtelijke actoren of instanties verbonden aan de FOD Justitie (tenzij dit op vraag gebeurt van de cliënt). Er worden enkel aanwezigheidsattesten meegegeven.

Voor wie?

We bieden hulpverlening aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden die in vrijheid verkeren, op voorwaarde dat zij verblijven, of wensen te verblijven, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze personen bevinden zich op zeer uiteenlopende momenten van het gerechtelijk gebeuren: tijdens het gerechtelijk onderzoek, tijdens het gerechtelijk proces of tijdens of na de strafuitvoering of internering. Dit wordt hieronder verder gedetailleerd aan de hand van de drie wettelijke statuten: verdachten, veroordeelden en geïnterneerden.

1. Verdachten

Personen die verdacht worden van het plegen van een misdrijf en in vrijheid verkeren, al dan niet onder voorwaarden.

2. Veroordeelden

Personen ten aanzien van wie een ‘definitieve’ strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken en die (geheel of gedeeltelijk) in vrijheid verkeren voor een korte of een langere duur, al dan niet onder voorwaarden.

Zoals:

 1. personen die een werkstraf opgelegd kregen;
 2. personen bij wie de tenuitvoerlegging van de straf waartoe ze veroordeeld werden, uitgesteld wordt (uitstel of probatieuitstel);
 3. personen veroordeeld tot een vrijheidsstraf;
  • die voor korte of langere duur genieten van een (beperkte) vrijheid (beperkte detentie, penitentiair verlof of uitgangsvergunningen);
  • die deze uitvoeren in de thuisomgeving via een detentie onder elektronisch toezicht;
  • die in vrijheid verkeren in het kader van een voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling;
  • die in vrijheid verkeren na heel de effectieve uitgesproken straf in de gevangenis te hebben doorgebracht (strafeinde).

3. Geïnterneerden

 1. Personen met een interneringsmaatregel die voor korte tijd in vrijheid verkeren in het kader van uitgangsvergunningen, verloven, of weekends.
 2. Personen met een interneringsmaatregel die op proef in vrijheid gesteld werden onder medische en sociale voogdij, respectievelijk door een psychiater en door een justitieassistent. Zij verblijven:
  • ofwel in een aangepaste instelling (ziekenhuis, therapeutische gemeenschap);
  • ofwel binnen hun gezin.
 3. Personen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een interneringsmaatregel en definitief in vrijheid gesteld zijn na een vrijlating op proef.

 


Meer informatie over:

 1. De integrale psychosociale begeleiding
 2. De begeleiding door een psycholoog