Kader

Vijf vzw’s hangen af van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Deze diensten voor justitieel welzijnswerk worden pas sinds 2005 erkend met de inwerkingtreding van de kaderordonnantie van 7 november 2002 inzake bijstand aan personen. Tot dan kregen ze slechts een subsidie waarvan de regelgeving nog werd vastgesteld in een koninklijk besluit van 1970.

De diensten voor justitieel welzijnswerk worden in de ordonnantie beschreven als “centra voor algemeen welzijnswerk die sociale bijstand en psychologische ondersteuning bieden aan beklaagden, gevangenen, ex-gevangenen of voorwaardelijk in vrijheid gestelden alsmede aan hun naaste verwanten, die het wensen”.

De diensten

APO
- Rizome-BXL (Voormalige Dienst voor Sociale Reïntegratie)
Sociale Actie van Brussel (Siréas)
- Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
Rizome-BXL (Voormalige Werk voor Sociale Wederaanpassing)

Doelgroep

De diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bieden hulp aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden (al dan niet in hechtenis) en hun familie en naasten.

Ze zijn niet bevoegd op het vlak van slachtofferhulp.

Zie ook het schematisch overzicht van de doelgroepen van de 6 Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk (PDF).

Werkgebied

Het werkgebied van de diensten justitieel welzijnswerk erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Samenwerkingsakkoord met Justitie

Op 25 maart 1999 wordt een samenwerkingsprotocol goedgekeurd tussen de minister van Justitie en de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd inzake bijstand aan personen.

Met dit samenwerkingsprotocol wordt het gemeenschapsinitiatief binnen de gevangenissen erkend. Het definieert de gezamenlijke opdracht en de onderscheiden bevoegdheden van de gemeenschapsdiensten enerzijds en de federale diensten anderzijds. Via de creatie van een structureel overlegorgaan ten slotte, beogen de betrokken partijen de coördinatie van hun hulp- en dienstverleningsbeleid.

Overleggroep bicommunautair justitieel welzijnswerk

Om de zes weken vergadert de overleggroep bicommunautair justitieel welzijnswerk. Deze overleggroep verenigt alle professionele hulpverleners van de bicommunautaire diensten. Het doel is een betere onderlinge afstemming van het hulpaanbod van de vijf diensten en een betere inbedding van deze diensten in het Brussels justitieel welzijnswerk.

Gemeenschapscoördinator

De opdrachten van de gemeenschapscoördinator van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie omvatten twee luiken.

  1. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de bicommunautaire diensten. Daarnaast verzekert de coördinator ook de vertegenwoordiging en ondersteuning van deze diensten.

  2. Gezien de grondwettelijke overleg- en coördinatiebevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en overeenkomstig de bepalingen van het Brussels Strategisch Plan, is de gemeenschapscoördinator ook belast met:
    • de ondersteuning van het overleg tussen de verschillende bevoegde gefedereerde entiteiten en de federale staat;
    • het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen de talrijke actoren inzake justitieel welzijnswerk in het Brussels Gewest.

De functie van 'coördinator' van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie situeert zich dus veeleer in een sfeer van horizontale coördinatie. De interventies richten zich op de verwezenlijking van een sterkere inhoudelijke coherentie, op de creatie van synergieën en op het reduceren van redundantie, lacunes of contradicties.

Hij werkt hiervoor samen met de andere gemeenschapscoördinatoren (van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap), met de coördinator van de andere externe diensten actief binnen de gevangenis en met de sectorcoördinator van de Franse Gemeenschapscommissie.

De coördinator maakt deel uit van het team van la Strada, het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel (vzw opgericht door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). De inbedding binnen deze structuur laat toe om een brug te slaan tussen het justitieel welzijnswerk en de thuislozenproblematiek.

Wetgeving