Acht werkingsprincipes verlenen een uniek karakter aan het aanbod van onze diensten voor justitieel welzijnswerk.

Ze funderen de centrale rol die we opnemen in het globale, geïntegreerde en kwaliteitsvolle aanbod van hulp- en dienstverlening aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden (al dan niet in hechtenis) en hun familie en naasten.

 1. Toegankelijke en gratis hulpverlening
 2. Schakel tussen de wereld binnen en buiten de gevangenis
 3. Jarenlange expertise in begeleiding op maat van uw doelgroep
 4. Onafhankelijk van Justitie en vraaggestuurde hulpverlening
 5. Gericht op het faciliteren van de re-integratie
 6. Een brede kijk en een integraal aanbod
 7. Een gecoördineerd aanbod
 8. Oog voor continuïteit

 

1. Toegankelijke en gratis hulpverlening

Onze eerstelijnsdiensten bieden gratis en laagdrempelige hulp- en dienstverlening:

 • zowel binnen de gevangenis Brussel  (Sint-Gillis en Vorst-Berkendael);
 • als op kantoor (tijdens permanenties of op afspraak).

We werken zowel op vraag van verdachten, veroordeelden, geïnterneerden (al dan niet in hechtenis) en hun familie en naasten, als op vraag van doorverwijzers.

2. Schakel tussen de wereld binnen en buiten de gevangenis

Voor u, uw cliënten en de bredere samenleving vormen we de schakel tussen de wereld binnen en de wereld buiten de gevangenis.

 

Doorheen individuele hulpverlening en collectieve activiteiten bouwen onze diensten bruggen tussen personen in hechtenis en:

 • hun directe sociale omgeving;
 • de samenleving en zijn instellingen.

3. Jarenlange expertise in begeleiding op maat van uw doelgroep

We beschikken over een jarenlange expertise in de sociale en psychologische begeleiding van personen die in aanraking (dreigen te) komen met Justitie.

We zetten deze expertise dagelijks in om de hulpvragers geïndividualiseerde informatie, opvang, ondersteuning en begeleiding te bieden. Wanneer dit zich aanwijst, oriënteren we hulpvragers naar gespecialiseerde hulpverleningsdiensten, zoals naar diensten voor drughulpverlening, tewerkstellingsbegeleiding voor (ex-)gedetineerden.

Daarnaast zetten we binnen de gevangenis ook collectieve activiteiten op die beantwoorden aan de noden en vragen van de betrokkenen.

 

4. Onafhankelijk van Justitie en vraaggestuurde hulpverlening

Onze diensten voor justitieel welzijnswerk hangen af van de gefedereerde entiteiten en zijn onafhankelijk zowel van de rechterlijke orde als van de FOD Justitie. De sociale en psychologische hulp die we verlenen is altijd gevraagd of aanvaard door zij die de hulp ontvangen.

Hoewel we samenwerken met justitiële actoren zoals de interne Psychosociale Dienst (PSD) of de justitiehuizen, hebben we verschillende bevoegdheden. U mag er dan ook op rekenen dat de hulpverlening plaatsvindt in een onafhankelijk kader waarbij de inhoud van de gesprekken beschermd is door het beroepsgeheim.

5. Gericht op het bevorderen van re-integratie

Via onze bijdrage aan de uitbouw van een integraal hulp- en dienstverleningsaanbod bevorderen we de re-integratie van gedetineerden en geïnterneerden in de samenleving:

 • we beperken zoveel als mogelijk de negatieve gevolgen van de vrijheidsbeneming;
 • we streven naar de realisatie van een zo humaan mogelijke detentie en internering;
 • we werken aan de remediëring van sociaal-administratieve, psychologische of relationele problemen;
 • we versterken de sociale en professionele toekomstperspectieven van de betrokkenen.

 

6. Een brede kijk en een integraal aanbod

Tijdens het onthaal en de begeleidingsgesprekken is er ruimte om vragen te stellen uit om het even welk levensdomein: werk, gezondheid, opleiding, familie, problemen in de gevangenis, …

Om antwoorden te bieden op de diversiteit aan vragen die zich aandienen, bouwen we als eerstelijnsdienst samenwerkingsverbanden uit met een waaier aan organisaties:

 • enerzijds werken we samen met gespecialiseerde, categoriale tweedelijnsdiensten die zich (al dan niet exclusief) richten op verdachten, veroordeelden of geïnterneerden: drughulpverlening, professionele re-integratie van gedetineerden of het behoud van de relatie tussen kinderen en hun gedetineerde ouders;
 • anderzijds zetten we samenwerkingsverbanden op met reguliere diensten die actief zijn in domeinen die de sociale (re-)integratie kunnen bevorderen: huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, cultuur, sport, herstelbemiddeling, geestelijke gezondheidszorg, enz.

 

7. Een gecoördineerd aanbod

Op structureel vlak
Diverse structuren verzekeren de coherentie en de coördinatie van het hulpverleningsaanbod binnen en buiten de Brusselse gevangenissen. 

In vogelvlucht:

 • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap hebben elk een samenwerkingsakkoord gesloten met de minister van Justitie.
 • Per subsidiërende overheid is een 'gemeenschapscoördinator' aangetreden die alle diensten voor justitieel welzijnswerk vertegenwoordigt die door de betreffende gefedereerde entiteit erkend worden in Brussel.
 • Er werden diverse overlegorganen, federaties en samenwerkingsstructuren gecreëerd, zoals het Brussels Overlegcomité voor Justitieel Welzijnswerk.


Op individueel vlak
Ook op individueel vlak ten slotte behoort de coördinatie van de hulp- en dienstverlening rond de hulpvrager naar continuïteit en doelmatigheid tot de missie van de eerstelijnsdiensten voor justitieel welzijnswerk.

8. Oog voor continuïteit

U kan rekenen op een continue hulpverlening. We zijn immers zowel buiten als binnen de gevangenis actief.

Gedetineerden en geïnterneerden worden proactief onthaald van bij de aanvang van hun vrijheidsbeneming, doen een beroep op het individuele en collectieve hulp- en dienstverleningsaanbod tijdens de detentie of internering, en komen na hun invrijheidsstelling op ons kantoor langs voor postpenitentiaire begeleiding en opvolging.