De internering is geen straf, maar een veiligheidsmaatregel van onbepaalde duur met een dubbele doelstelling: verzorging van de geïnterneerde en bescherming van de maatschappij.

Wanneer een interneringsmaatregel wordt uitgesproken, komt het dossier van de geïnterneerde in handen van de kamer voor de bescherming van de maatschappij. De geïnterneerde hangt van deze kamer af voor de hele duur van de internering.

Uitvoeringsmodaliteiten

Tijdens de eerste verschijning van de geïnterneerde voor de kamer voor de bescherming van de maatschappij, beslist de kamer over de plaats en/of de andere modaliteiten van de internering. Ze kan beslissen om:

 1. de geïnterneerde in een inrichting tot bescherming van de maatschappij of in een speciale afdeling van een penitentiaire inrichting buiten Brussel te plaatsen (regime tussen een gevangenis en een psychiatrisch ziekenhuis);
 2. de geïnterneerde op proef vrij te laten.

Wanneer een beslissing tot plaatsing niet uitgevoerd kan worden omwille van te lange wachtlijsten, kan de kamer, geval per geval, bekijken of er een plaats kan gevonden worden in een ander type instelling.

Vrijlating op proef

De kamer kan beslissen om de geïnterneerde op proef vrij te laten voor een minimumduur van 3 jaar. De betrokkene moet op voorhand een reclasseringsplan kunnen voorleggen.

Deze vrijlating op proef kan plaatsvinden:

 • in een aangepaste instelling (ziekenhuis, therapeutische gemeenschap);
 • of binnen zijn of haar gezin.

Toelatingen tot beperkte vrijheid

In afwachting van het vinden van een instelling die bereid is de geïnterneerde op te nemen en/of gedurende de tijd die nodig is voor het volbrengen van andere voorwaarden, kan deze verschillende maanden in de psychiatrische annex van de gevangenis van Vorst-Berkendael verblijven.

Tijdens die periode kan de kamer uitgangsvergunningen (alleen of onder begeleiding), verloven of weekends toekennen aan de geïnterneerde. Deze verschillende modaliteiten stellen de betrokkene in staat zijn vrijlating op proef voor te bereiden (zoeken van een woonst of werk, volgen van een therapie, tijd doorbrengen met zijn gezin,...).

Definitieve invrijheidsstelling

Na een proeftijd van minimaal 3 jaar kan de geïnterneerde aan de kamer zijn definitieve invrijheidsstelling vragen.

Rol van de diensten voor justitieel welzijnswerk

Onze interventie richt zich voornamelijk tot geïnterneerden die verblijven in de psychiatrische annex van de gevangenis van Sint-Gillis en voor wie een plaatsing in een inrichting tot bescherming van de maatschappij vermijdbaar is.

Zij worden door onze diensten geholpen bij het voorbereiden van hun vrijlating op proef en sociale re-integratie. Meer bepaald:

 • hulp bij de zoektocht naar een structuur of instelling aangepast aan hun pathologie (voorafgaande telefonische contacten of briefwisseling met instelling; ontmoeting met het personeel van de psychiatrische instelling tijdens uitgaansvergunningen; …);
 • hulp bij de voorbereiding van een terugkeer naar hun familie.
 • begeleiden bij (aanvragen van) speciale uitgaanspersmissies om zorginstellingen te bezoeken of om de terugkeer van de geïnterneerde in het gezin geleidelijk aan te laten verlopen;
 • in orde brengen van de ziekteverzekering, de identiteitskaart,…;
 • tussentijdse feedback-ontmoetingen met geïnterneerde;

Onze diensten bieden een gelijkaardige ondersteuning in de gevallen waarin een beslissing tot plaatsing niet kan uitgevoerd worden omwille van een te lange wachtlijst, en er in afwachting een adequate instelling dient gevonden te worden.

Geïnterneerden gehecht buiten het Brussels Gewest

Ook geïnterneerden die gehecht zijn buiten het Brussels Gewest en zich bij hun vrijlating (op proef) in Brussel wensen te re-integreren, kunnen een beroep doen op dit aanbod.

We gaan niet ter plaatse, maar deze begeleiding kan plaatsvinden:

 • via een intermediair (bijvoorbeeld via de psychosociale dienst van de gevangenis);
 • gedeeltelijk telefonisch of per brief;
 • vooral na afspraak op onze kantoren: dit soort afspraken vinden plaats tijdens uitgaansvergunningen of penitentiaire verloven die toegekend werden aan de betrokkenen met het doel hun sociale re-integratie voor te bereiden.