De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk beschikken over psychologen die individuele psychologische ondersteuning en begeleiding bieden aan de familie en naasten van verdachten, veroordeelden en geïnterneerden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven of zich er willen vestigen.

Bij de Vlaamse Gemeenschap wordt de psychologische begeleiding aan deze personen niet verstrekt via de diensten voor justitieel welzijnswerk. De Brusselse dienst Justitieel Welzijnswerk (CAW Brussel), erkend door de Vlaamse Gemeenschap, verwijst geïnteresseerden voor psychologische begeleiding door naar een andere deelwerking van het CAW of naar een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg bijvoorbeeld.

Modaliteiten

 • Familie en naasten kunnen zowel voor, tijdens, als na de detentie of internering een beroep doen op dit begeleidingsaanbod.
 • Het gaat om een begeleiding op maat: de gespreksthema's, de interventiewijzen en de duur en intensiteit van de begeleiding worden afgestemd op de vragen en de behoeften van de betrokkenen.
 • De psychologische begeleiding kan individueel, in koppel of in gezin plaatsvinden.
 • De inhoud van de gesprekken is gedekt door het beroepsgeheim: er wordt geen inhoudelijke informatie doorgegeven aan actoren uit het gevangeniswezen (gevangenisdirectie, psychosociale dienst, …) noch aan andere personen of instanties.
 • De psychologen van onze diensten richten zich niet op de lange termijn behandeling en opvolging van ernstige psychische pathologieën die een zuiver therapeutische en klinische aanpak vereisen.
 • Taalaanbod en telefoontolken: in de informatiefiches van de diensten wordt vermeld in welke talen onze medewerkers de hulpvragers te woord kunnen staan. Bij meerdere diensten bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om telefoontolken te organiseren tijdens bepaalde begeleidingsgesprekken.


Interventiedomeinen

Familie en naasten worden in het kader van deze begeleiding ondersteund bij de beleving van (de gevolgen van) de inverdenkingstelling, de veroordeling, de detentie of de internering van hun naaste.

We bieden een luisterend oor en ondersteuning bij emotioneel moeilijke ervaringen die hiermee gepaard kunnen gaan:

 • het wegvallen van zekerheden;
 • het gemis, de eenzaamheid;
 • gevoelens van machteloosheid, frustratie, kwaadheid, wanhoop;
 • onbegrip ten aanzien van de gerechtelijke procedure;

Daarnaast ondersteunen we hen bij het beheer van het gezinsleven in afwezigheid van de gedetineerde of geïnterneerde:

 • Begeleiden van de veranderingen die de rollen binnen het gezin ondergaan: de partner is niet meer in huis, de vader of moeder van de kinderen is afwezig, sommige ouders zien een van hun kinderen in de gevangenis verdwijnen.
 • Hulp bieden inzake het communiceren van het moeilijke nieuws binnen het gezin: hoe aankondigen aan kinderen dat hun vader of moeder veroordeeld werd tot een gevangenisstraf; wat zeggen van de feiten en wat niet; hoe in dit alles een positief beeld behouden waarbij de ouderlijke relatie zo intact als mogelijk blijft?
 • Werken aan het herstellen, bewaren of bevorderen van het contact tussen kinderen en hun ouders die in hechtenis verblijven (bezoekregeling, …)

Ten slotte ondersteunen we het gezin bij de re-integratie binnen het gezin van een invrijheidgestelde naaste:

 • Voorbereiden van een eventuele re-integratie door de toekomstplannen van de gehechte samen te bespreken;
 • Bij de re-integratie: tijd nemen om stil te staan bij het functioneren van het gezin en bij de verschillende rollen en plaats die de gezinsleden erin opnemen.